Otázky ke zkoušce

Všeobecné lékařství:

Otázky ke stažení

 

 

Zubní lékařství:

Otázky z obecné farmakologie:

 1. Farmakologie a její odvětví.  Původ a zdroj léčiv, názvy léčiv
 2. Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody, compliance pacienta
 3. Přechod látek biologickými membránami – pasivní a specializovaný
 4. Základní farmakokinetické parametry a procesy
 5. Farmakokinetické procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika
 6. Absorbce léčiv a faktory , které ji ovlivňují
 7. Biologická dostupnost, její měření, AUC
 8. Distribuce léčiv, distribuční objem, redistribuce
 9. Plazmatické bílkoviny a kinetika léčiv, bariéry v organismu
 10. Eliminace léčiv, t0,5(α), t0,5(b), KE, Cl
 11. Biotransformace léčiv, fáze, příklady
 12. Úloha jater v eliminaci léčiv, první průchod játry, vliv na biologickou využitelnost léčiva
 13. Inhibice a indukce enzymů v biotransformaci léčiv
 14. Vylučování léčiv – renální a extrarenální
 15. Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv
 16. Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni
 17. Specifický účinek léčiv – cílové struktury, na nichž léčiva působí.  Receptorová teorie
 18. Farmakogenetika, genetický polymorfismus
 19. Tolerance, tachyfylakse, rezistence
 20. Drogová (léková) závislost
 21. Dávka a účinek
 22. Dávkovací režim, plynulé a intermitentní podávání léčiv
 23. Kumulace léčiv
 24. Terapeutický index, terapeutická šíře, terapeutické riziko
 25. Preklinické a klinické hodnocení léčiv (fáze)
 26. Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv
 27. Nežádoucí účinky léčiv
 28. Alergie léková (hypersensitivita), idiosynkrazie
 29. Interakce léčiv, synergismus, antagonismus
 30. Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek
 31. Léčiva v době kojení, v dětství a ve stáří
 32. Karcinogenní a mutagenní účinky
 33. Antidota léčiv a mechanismus jejich účinku, příklady
 34. Biologická léčba: základní rozdělení přípravků (názvosloví; biosimilars), terapeutické přínosy a rizika

Otázky ze speciální farmakologie:

 1. Chemické mediátory zánětu (histamin, autacoidy, bradykinin, 5-HT, interleukiny)
 2. Antihistaminika (anti-H1,H2 ) a použití ve stomatologii
 3. Kortikosteroidy a jejich použití ve stomatologii
 4. Imunosupresiva, dentální problémy imunodeficitních pacientů
 5. Mediátory bolesti – periferní, centrální
 6. Metody ovlivnění bolesti (periferní stimulace, přerušení přenosu, ovlivnění inhibičních mechanismů, ovlivnění emoční složky. atd.)
 7. Racionální terapie dentální bolesti, další rozvoj analgesie
 8. Léčba chronické a neuropatické bolesti
 9. Nesteroidní antiflogistika  –  kyselina acetylsalicylová
 10. p-aminofenoly
 11. Další nesteroidní antiflogistika a jejich použití ve stomatologii
 12. Opioidní analgetika
 13. Použití opioidních a ostatních analgetik ve stomatologii
 14. Léčba otravy analgetiky (opioidními a ostatními)
 15. Lokální anestetika – estery
 16. Lokální anestetika – amidy
 17. Nežádoucí účinky lokálních anestetik, postup při otravě těmito látkami
 18. Vasokonstrikční přísady k lokálním anestetikům, jejich význam a možné nežádoucí účinky
 19. Látky užívané k premedikaci před celkovou anestesií
 20. Intravenózní anestetika
 21. Inhalační anestetika
 22. Naléhavé stavy při celkové anestesii
 23. Sedace a analgesie při ovlivnění bolesti, inhalační sedace
 24. Perorální a intravenósní sedace
 25. Desinficiencia a antiseptika
 26. Antibakteriální látky, mechanismus účinku, příčiny vzniku rezistence, zásady terapie
 27. Peniciliny
 28. Cefalosporiny, vankomycin a bacitracin
 29. Makrolidová ATB (erytromycin, atd.)
 30. Tetracykliny, clindamycin
 31. Aminoglykosidy
 32. Metronidazol, tinidazol, chinolony
 33. Sulfonamidy a trimetoprim
 34. Celkové podání antibakteriálních látek ve stomatologii. Prevence bakteriální endokarditidy
 35. Antimykotika
 36. Látky používané u virových infekcí
 37. Terapie zubního kazu fluoridy
 38. Terapie onemocnění parodontu – ATB, fenoly, kvarterní sloučeniny, sanguinarin
 39. Terapie onemocnění parodontu – ostatní látky
 40. Ovlivnění přecitlivělosti dentinu
 41. Antikoagulancia – heparin, hepariny s nižší molekulovou hmotností, antidota
 42. Antikoagulancia – perorální, antidota
 43. Látky ovlivňující shlukování destiček. Fibrinolytika a antifibrinolytika
 44. Stomatol. pacienti s hemostatickými problémy
 45. Mediátory autonomního nervového systému
 46. Cholinergní přenos vzruchu a jeho ovlivnění farmaky
 47. Parasympatomimetika, parasympatolytika, nežád. účinky, význam ve stomatologii
 48. Otrava organofosfáty a její léčba
 49. Adrenergní přenos vzruchu a jeho ovlivnění farmaky
 50. Sympatomimetika
 51. Sympatolytika
 52. Nežádoucí účinky adrenomimetik a lytik
 53. Neuroleptika (léčba psychóz) – jejich nežádoucí účinky
 54. Antidepresiva a jejich další indikace
 55. Látky užívané v léčbě Parkinsonovy choroby
 56. Hypnotika, sedativa
 57. Anxiolytika
 58. Terapie neuralgie trigeminu a postherpetické neuralgie
 59. Profylaxe a léčba migrény
 60. Terapie hypertenze
 61. Terapie anginy pectoris
 62. Léčba městnavého srdečního selhání
 63. Antiastmatika
 64. Expektorancia, antitusika
 65. Antacida, látky tlumící žaludeční sekreci, látky chránící žaludeční sliznici, terapie peptického vředu
 66. Antiemetika, laxancia, látky používané k léčbě průjmu
 67. Chemoterapie nádorových onemocnění
 68. Orální a dentální problémy související s chemoterapií nádorů
 69. Hormony hypothalamu a hypofýzy (přehled)
 70. Hormony štítné žlázy, pohlavní hormony (přehled, vliv na než. účinky některých léčiv)
 71. Hormonální antikoncepce (přehled)
 72. Insulin, glukagon
 73. Orální antidiabetika
 74. Vápník, léčba hypo- a hyperkalcemie, látky ovlivňující hladinu vápníku, kalcitonin, bisfosfonáty
 75. Vitamíny rozpustné v tucích
 76. Vitamíny skupiny B
 77. Vitamín C, železo
 78. Projevy otrav některými kovy v dutině ústní